Publicacions

Publicacions

L’IEMed produeix una extensa línia de publicacions i estudis específics amb l’objectiu d’impulsar l’anàlisi i la investigació de la realitat euromediterrània en els àmbits polític, econòmic i sociocultural. És per això que les edicions de l’Institut ofereixen les claus dels dossiers que conformen l’actualitat d’aquesta àrea amb una doble vocació: d’una banda, afavorir l’intercanvi de coneixement i la difusió d’opinions contrastades d’experts en les relacions entre la UE i els seus veïns meridionals i, de l’altra, fer difusió entre el públic general interessat en les qüestions que afecten la Mediterrània. Aquesta dualitat exigeix una capacitat d’adaptació i dinamisme, tant pel que fa als temes tractats com als seus formats. Per tant, l’Institut combina una línia de publicacions estables amb periodicitat anual, semestral o trimestral, i una altra línia monogràfica que tracta aspectes des d’un vincle més directe amb l’actualitat. D’aquesta manera s’assegura que la tasca editorial de l’IEMed cobreix les qüestions rellevants de l’actualitat mitjançant el format més adient en cada cas.

Addicionalment, l’Institut impulsa publicacions específiques en col·laboració amb editorials especialitzades i amb centres de recerca que juguen un paper rellevant en la creació d’opinió entorn a l’espai geopolític mediterrani. Aquest programa editorial es complementa amb un important desenvolupament de catàlegs i publicacions il·lustrades sobre aspectes culturals, partint dels projectes expositius i artístics que l’IEMed duu a terme.

La sèrie estable de publicacions de l’Institut Europeu de la Mediterrània inclou un anuari de la Mediterrània —que ofereix anualment les claus polítiques, econòmiques, socials i culturals de l’agenda mediterrània des d’una perspectiva diversa com una amplia selecció de dades complementàries—, les col•leccions «PapersIEMed.» i «DocumentsIEMed.», integrades per articles de referència elaborats per destacats experts; les «Monografíes mediterrànies», formades por articles que aporten una anàlisi de sectors polítics i econòmics diversos; la revista de reflexió Quaderns de la Mediterrània, sobre diàleg intercultural i la realitat antropològica de les societats mediterrànies, i la revista trimestral d’actualitat afkar/ideas, orientada a aportar reflexió en clau regional per al veïnatge entre les dues ribes de la Mediterrània occidental.

Recomanem